Spjms

AJFUNKY plt.

1+2 I a Ajfunky louky Moravský Písek HO
3 PJ vzniklo adaptací něm. předložkového PJ Im Neufang ‚v novém začátku‘ (Neufang je v něm. toponymii užívané pojmenování pro nově získaný pozemek) za připojení čes. koncovky -y. V něm. PJ zřejmě došlo v proudu řeči ke splynutí koncového -m v předložce a počátečního N- a následné mylné dekompozici Im Ajfang > čes. Ajfunk. Čes. PJ reflektuje něm. nář. výslovnost původního PJ. K něm. PJ s Neu- srov. NEBŠTYCH a MJ Najfunk, HŠ 2, 115. • Viz -fang, neu-
Šr