Spjms

A177 konj.

1 I a Amerika a Trnkovce, Březí a Nádanky, Cyril a Metoděj, Dlouhé a Krátké podhoří, Doležilův les a pole, Dolní a Horní Hranečník, Druhá a Třetí habrová seč, Hore panským dílem a Dolů kamencem, Horní a Dolní, Horní a Dolní boří, Horní a Dolní Lánek, Horní a Dolní Obecnice, Horní a Dolní Příhůnek, Horní a Dolní stávání, Horní a Dolní Zvěřínek, Horní a Spodní konec, Hrubý a Malý padělek, Hrubý a Malý Skalník, Hrubý luh a Nové příkopy, Chybova a Pospíšilova krajina, Kleveta a U Olešné, Klínek a Roviny, Kopanina a Varejků zákop, Kopec a Zákopčí, Královo a Mrázkovo2, Krátké a Pastýřská, Kuběnkův les a pole, Laz a Losek, Malá a Velká niva, Malá a Velká radlice, Malé a Velké koňské, Malý a Velký klínek, Malý a Velký kout, Martínkova a Valentova cesta, Navrátilův les a pole, Obrázek Cyrila a Metoda, Pekařovo a Kadlecovo, Podebřica a Nadebřica, Pospíšilův les a pole, Přední a Přídanky, Přední a Zadní dolina, Přední a Zadní horka, Přední a Zadní kopec, Přední a Zadní Kříbek, Přední a Zadní Křípové, Přední a Zadní nadezmolí, Přední a Zadní stráň, Přední pole a Zahrádky, Rakovo a Daňkovo lovisko, Rešovská cihelna a zmola, Rovná a Hostíkov, Svatý Jan a Pavel, Široký a Žleby, Špic a Koleno, U Sosníčka a Haluzna, Velká a malá mistrovka, Velký klín a Martinovské, Vlčí hrdlo a pod hrázama, Vrčava a Úlehla, Vrchní a Dolní Podemlýní, Vývoz a Dolina, Zadní a Přední Lutětín, Zadní a U Okrouhlice, Zámecký vrch a les, Zmatené a Zmatené kopaniny; Cesty a vody, Čtvrtky a nivky, Dílce a Pod Řežavinami, Dílce a Protidílce, Dílce, Hruštice a Řežaviny- přední, Dílce, Hruštice a Řežaviny - zadní, Dobré a Choré vrchoviny, Dolní a Horní novosady, Dolní a Horní řady, Dolní louky a Hykálky, Gajdošoj a Juřicoj dílca, Hlinky a Cihelny, Horní a Dolní hory, Horní a Dolní kopaniny, Horní a Dolní Kotliska, Horní díly a Žlíbky, Hrubé a Malé louky, Hrubé a Malé příčka, Hrubé a Malé příčky, Jámy a lány, Jámy a Vinohrádky, Jámy a Vinohrádky pod Urbanem, Kluče a Pasíčka, Krátké a Dlouhé kostelíky, Kroužky a Klíny, Kruhy a Před Kozínkama, Kutiny a Střední doliny, Lesky a Žlíbky, Líchy a Prátna, Lopaty a Lopatky, Loučky a Louky, Louky Služanov a pole, Malé a Hrubé řady, Malé a Velké klínky, Na Příčkách a Jámách, Nivky a horní padělky, Nivy a Vrchy, Petroj a Mikuloj láze, Pole a louky na panském, Prašnice a Pod Prašnicemi, Přední a Zadní černé díly, Přední a Zadní díle, Přední a Zadní háje, Přední a Zadní kluče, Přední a Zadní Kluče, Přední a zadní losky, Přední a Zadní příčky, Příčky a Rybníčky, Staré a Nové díly, Úzké a Široké čtvrtě, Velká a Malá bahna, Velké a Malé záhumenice, Vrchní pololány a Smolusy, Zadní a Přední díle, Zahrady a Zelničky, Žleby a Rybniska b V Bosně a Hercegovině; K boží muce a Posluchovu, Mezi Derflickou a Chornickou cestou, Mezi Holým a Prostředním kopcem, Mezi Uhřickou a Opatovickou silnicí, Nad a pod dráhou, Nad javorem a v drahách, Na slíně a Obůrku, Na Stráni a příčkách, Na Velké a Malé Kaválce, U Dolního a Horního mostku, U džbelíčka a potůčka, U Horní a Dolní Flusky, U hrušky a u lipy, U Jana a Pavla2, U kapličky a Hranice, U Kocibendy a Švejďáku, U kůlně a hájenky, U Petra a Pavla2, V kluči a Lísek, V předním a V zadním žlíbku, V sadě a kolem, Za brankou a Niva; Mezi kouty a Čtvrtě, Na Bobcích a Nohavičkách, Pod Končiny a Do Končin, Pod Končiny a Kopanky, Pod lipky a Brahovice, U Louží a v Rybníčkách, U pastoušek a špitála, V Loučkách a Bačákovo, V Úzkých a Od Pačlavic; Na Nedělovým a Na Galdovýma Cesta ke stavu, Nivám a Podhořím, Cesta k Petru a Pavlu, Cesta u Petra a Pavla, Chodník do Libosvár Záhonkama a Loučkama, Kaplička u Petra a Pavla, Obecní les za rybníkem a obůrkou, Paseka u Příkrů a Bubeníků, Ševcovo nad cestou a pod cestou; Brána k Bílovicícm a k Napajedlům, Dílce u Petra a Pavla, Louky v Podkopčí a Zácerhoví, Nivky u Petra a Pavla, Padělky od Uhřic nad drahou a pod drahou; Malý a veliký obelhán, Silnica pod Babou a do Hněvotína, Velká a malá mistrovka, Vrchní a dolní konec; Dolní a horní loučky, Přední a zadní mrkovníčky, Přední a zadní mrkovníky
2 a pole59, hon32, les13, louky13, trať6, pastvina4, louka3, m. č.3, místo3, cesta2, kaple, pastviny, rokle, socha, údolí b pole15, hon9, louka4, cesta2, les2, m. č.2, místo2, úvoz ♦ a pole5, cesta4, louky3, hon2, m. č.2, kaple, les, paseka, silnice
3 PJ obsahující souřadicí spojku a představují jen zcela ojediněle se vyskytující typ jmen, totiž tvořených syntagmaticky. Vztahují se na dvě skupiny objektů: a) vzniklých sloučením dvou (zcela zřídka tří) původně samostatných tratí majících svá jména (např. Špic a Koleno, pole v Třeběticích KM; Široký a Žleby, pole v Moravanech HO; Dílce, Hruštice a Řežaviny, hon v Loukově KM), b) vzniklých sloučením dvou objektů, z nichž jeden byl kdysi z různých příčin vydělen z původního jednoho společného celku (Malá a Velká niva, pole, původně jen Niva ve Skočově Lhotě BK; Dílce a Protidílce, pole, původně jen Dílce v Nítkovicích KM). V soupisech se vyskytují také zápisy ukazující na užití spojky a spíše jen při pouhém výčtu jmen za sebou nebo při popisu objektu, takže jejich propriální charakter je sporný (Cesta ke stavu, Nivám a Podhořám v Loukově KM). O „ústním“ výčtu svědčí zápis nářeční podoby jména Gajdošoj a Juřicoj dílca v Nedašově Lhotě ZL, které se týká dvou samostatných objektů. • Společným znakem PJ se spojkou a je těsné sousedství slučovaných (spojovaných) objektů a to, že pro tvorbu PJ jsou objekty chápány jako jeden pojmenovávaný celek. Tento princip byl využit při tvorbě názvů tratí scelovaných za pozemkové reformy v roce 1920 a hojně pak od 50. let 20. stol. při hospodářsko-technické úpravě katastrů v rámci kolektivizace zemědělství. Proto jsou četná PJ se spojkou a umělého, administrativního původu a vyskytují se povětšině jen v různých mapových dílech. V živém úzu se – s výjimkou výčtu jmen nebo citace z mapy – užívá zpravidla jen jednoho z nich. • Vztah mezi jmény nebo jejich přívlastky, vstupujícími do uvedeného typu PJ, bývá povětšinou buď jen prostě slučovací (Lesky a Žlíbky, pole v Mělčanech BV; Krátké a Pastýřská, hon v Lesné TR; Klínek a Roviny, pole v Roštíně KM), nebo je motivován různými příznaky: polohou (Horní a Dolní Obecnice, pole v Blízkově ZR; Vrchní a Dolní Podemlýní, pole v Roštění KM; Přední a Zadní horka, les a pole v Ujčově ZR; Dílce a Protidílce, pole v Nítkovicích KM; Prašnice a pod Prašnicemi, hon v Horních Heřmanicích TR), velikostí (Malý a Velký klínek, pole v Otradicích, Náměšť nad Oslavou TR; Hrubý a Malý padělek, trať v Dědicích, Vyškov VY), tvarem (Krátké a Dlouhé kostelíky a Úzké a Široké čtvrtě, obě PJ pro pole ve Velkém Újezdě OL), pořadím (Druhá a Třetí habrová seč, les v Hostěnicích BO), vlastnictvím (Chybova a Pospíšilova krajina, hon v Horních Heřmanicích TR; Rakovo a Daňkovo lovisko, les ve Vlachovicích ZL). • Na to, že objekty PJ se spojkou a jsou chápány jako pojmenovací celek, ukazují jména s předložkami. Jména typu Na stráni a příčkách (hon v Pokojovicích TR) vznikla patrně sloučením dvou pův. samostatných předložkových jmen (Na stráni a Na příčkách), jak ukazuje např. PJ U hrušky a u lipy (pole ve Veselíčku PR). Táž předložka se však obvykle neopakuje. Mají-li „původní“ jména různé předložky, jsou ve jméně zachovány, neboť specifikují lokalizaci, orientaci apod.: Nad javorem a v drahách (pole v Borovnici ZR), Nad [dráhou] a pod dráhou (hon v Zubří ZR). Vznikají i složitější konstrukce: Padělky od Uhřic nad drahou a pod drahou (hon v Prasklicích KM) apod. – Pojmenování typu Cyril a Metoděj (socha v Radslavicích PR), Svatý Jan a Pavel (kaple v Brušperku FM) zachycují obě postavy vždy společně (jako „celek“) a týkají se vždy jen jednoho objektu – sochy, kapličky apod. (Jsou doložena i předložková PJ tohoto typu: O Jána a Pavla – s nář. změnou u > o v předložce –, pole v Pivíně PV; U Jana a Pavla, m. č. v Brušperku FM; U Petra a Pavla, místo v Budíškovicích JH, pole v Kostelci na Hané PV.) • PJ se spojkou a jsou na Moravě rozšířena od západu po linii Hranice – Uherský Brod a vytvářejí lokální kumulace (např. vých. Brněnsko, Přerovsko, Kroměřížsko); dále na východ jsou řídká. Nevyskytují se v pruhu podél zemské hranice mezi Jihlavou a Dačicemi a v široké oblasti mezi jižním Třebíčskem a Židlochovickem. • SPJČ.
Šr