Spjms

ALINKOVSKÝ5 adj.

1+2 Ia Halinkovské hon hon Skalice ZN, Alenkovská cesta cesta Rešice ZN, Alinkovská cesta cesta Rešice ZN b Nad Halinkovskó cestó pole Rešice ZN, Pod Halinkovskó cestó pole Rešice ZN
3 PJ obsahují přívlastkové adj. odvozené od jména myslivny, popř. samoty Alinkov (HŠ 1, 45; v nář. podobě s protetickým h, srov. např. jméno Halinkovské hon ve Skalici ZN, s hyperkorektně zdlouženým í, srov. paralelní název téhož objektu v téže obci Halínkovské hon, popř. od nář. podoby Alenkov (obměna PJ Alinkov), srov. jméno Alenkovská cesta v Rešicích ZN) sufixem -ský (nář. -ské). Přívlastková PJ označují objekty podle polohy vzhledem k Alinkovu. V předložkových jménech (označujících pole) je adj. součástí názvu relačního objektu; pole byla pojmenována podle polohy vzhledem k cestě. Cesta se nazývá též Znojemská cesta. Viz ALINKOV.
Kl