Spjms

ALBERTOVSKÁ f.

1+2 I a Albertovska cesta Chuchelná OP
3 Do PJ vstupují substant. adj. odvozená od zkráceného základu jména dvora Albertovec (viz ALBERTOVEC) sufixy -ská/-ské. PJ jsou doložena ze dvou sousedících obcí a jsou zapsána v nář. podobě. Jednoslovné PJ pojmenovává cestu podle směřování k místní části (dříve dvoru) zvanému Albertovec, předložkové PJ pro pole vyjadřuje polohu a přivlastnění („patřilo ke dvoru Albertovec“).
Šr